Head of School

Head of School

Overseas Dean     Gene C. Lai

Secretary of CPC Committee  Wu Xiao’an

Executive Dean   Chen Tao

Deputy Secretary of CPC Committee   Deng Lan

Associate Dean   Wang Kai, Hu Qiuming